U bent hier: Home / AVG

AVG


Privacybeleid

 

25.05.2018 is een mijlpaal op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens. Op die dag is er namelijk een nieuwe Europese verordening (of AVG) van kracht gegaan. 

Deze Verordening moet het Europa en zijn lidstaten mogelijk maken om zich aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit, en dit op verschillende niveaus.span>

Ze versterkt eveneens de rechten van de Europese burgers en biedt hen meer controle over hun persoonlijke gegevens.span>

Dit heeft tot doel een verhoogde bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elkeen.

Een waarde die altijd een prioriteit is geweest voor ons Centrum.

Wij doen er immers alles aan om de veiligheid ervan optimaal te beschermen en een vertrouwelijke verwerking te garanderen.

Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u contact opnemen met het OCMW via de gegevens hieronder.

De verantwoordelijke voor de verwerking:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het OCMW van Elsene, Boondaalsesteenweg 92 te 1050 Elsene. De naam van de functionaris voor gegevensbescherming is: De heer Jankowski Pierre. 

E-mailadres : dpo.cpasxl@cpasixelles.brussels

Uw aanvraag kan via e-mail of brief ingediend worden. U dient echt wel een bewijsstuk ter staving van uw identiteit aan te voeren. (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart)

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

De verzamelde gegevens worden verwerkt voor het beheer van uw dossiers binnen de diensten van het OCMW van Elsene.

De behandeling kan pas gebeuren indien aan minstens één van de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen.

De gegevens zullen ook worden gebruikt om anonieme statistieken op te stellen.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de AVG.

De betrokken categorieën van persoonsgegevens

Voor het goede beheer van uw aanvragen en dossiers, kan ons personeel de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Identificatiegegevens (bijvoorbeeld: familienaam, voornaam, nummer van de identiteitskaart, telefoonnummer, e-mailadres, ...).
 • Gegevens van persoonlijke aard (bijvoorbeeld: foto identiteitskaart, leeftijd, geslacht, geboortedatum- en plaats, ...).
 • Gegevens over de kenmerken van de woning (bijvoorbeeld: adres, type woning, ...).
 • Fysieke gegevens (bijvoorbeeld: identiteitsfoto).
 • Psychische gegevens of gezondheidsgegevens in het algemeen.
 • Gezinssamenstelling.
 • Beroep en tewerkstelling.
 • Gerechtelijke gegevens (bijvoorbeeld: strafregister, ...).
 • Studies en opleidingen (bijvoorbeeld: in het geval van een kandidaatstelling zal u worden gevraagd om een kopie van uw diploma’s, een cv, ... over te maken).
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld: uw bankrekeningnummer, de identiteit van de houder van de bankrekening).
 • Levensstijl, hobby’s, ...

Deze lijst dient als voorbeeld en is niet limitatief;

Bij wie worden de gegevens verzameld?

Van welke bronnen zijn de persoonsgegevens afkomstig indien deze niet rechtstreeks bij de betrokken persoon opgehaald worden?

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokken persoon worden opgehaald, zijn deze voornamelijk afkomstig van “applicaties of programma’s” waar onze diensten toegang tot hebben om onze opdrachten van openbare dienst uit te voeren (bijvoorbeeld: toegang tot bepaalde gegevens van het rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ...).

Op welke wettelijke grondslag steunen deze verwerkingen?

Iedere dienst wordt beheerst door één of meerdere wetten. Indien u door de Sociale Dienst geholpen wordt, zal de wet niet dezelfde zijn als wanneer u in een van onze rusthuizen verblijft...

Iedere situatie is anders. Indien u hierover een verduidelijking wenst, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. 

Kunnen uw gegevens overgedragen worden aan derden?

De gegevens die op u betrekking hebben zullen in geen geval overgedragen worden aan derden op uitzondering van gevallen die bij wet bepaald zijn.

Kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden buiten de E.U.?

Op heden zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Economische Europese Gemeenschap overgedragen worden.

Indien dit gebeurt, zult u hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht worden.

Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

De bewaringstermijnen worden bepaald door het Rijksarchief. Voogdij over de openbare instellingen met betrekking tot het archief.

Bijgevolg worden de bewaringstermijnen bepaald in functie van het type document en zijn ze gebaseerd op de archiefselectielijst die door het Rijksarchief verstrekt wordt.

Wat zijn uw rechten?

Indien u het wenst, kunt u op ieder moment vragen om uw gegevens in te kijken; U kunt vragen om de onjuiste gegevens aan te passen of aan te vullen. U heeft het recht om uw gegevens in sommige gevallen te wissen (bijvoorbeeld indien de gegevens niet meer nodig zijn voor bepaalde doelen waarvoor ze verzameld werden); Een beperking op of een bezwaar tegen de verwerking van bepaalde gegevens is wettelijk mogelijk in specifieke gevallen.

Het grootste deel van de gegevens die wij van u verwerken, wordt voornamelijk verzameld binnen een regelgevingskader en de verwerking ervan is onontbeerlijk voor onze dienstverlening.

De hierboven genoemde rechten kunnen enkel binnen die perken uitgeoefend worden. Ten slotte heeft u recht op vrij verkeer van gegevens, hetgeen betekent dat u de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerkt hebben in een gestructureerd, gebruiksklaar en door de computer leesbaar formaat kunt verkrijgen en/of ze over kunt maken aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

Hoe kunt u uw rechten laten gelden in geval van een probleem?

Indien u meent dat uw rechten op een foutieve manier verwerkt zijn, heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel. 02/274.48.00.

Referenties:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_nl

Download het OCMW’s reglement voor de bewakingscamera’s: